Lưu trữ
Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2020

 Các tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020 gồm có

1: Báo cáo của Ban Kiểm Soát trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020

2: Tờ trình thông qua Quy Chế Làm Việc Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020

3: Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

4: Tờ trình về việc thông qua thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT

5: Tờ trình về việc thông qua Báo Cáo tài Chính đã kiểm toán 06 tháng cuối năm 2019

6: Tờ trình về việc thông qua Phương Án phân chia lợi nhuận 06 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch năm 2020

7: Tờ trình về việc thông qua Kế Hoạch Kinh Doanh năm 2020

8:  Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

9:  Bản công bố thông tin tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020

10: Báo cáo của ban TGĐ 06 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

11: Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020

12: Dự thảo nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020\

13:  Mẫu Phiếu Biểu Quyết

14: Mẫu Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2020 

Tập tin đính kèm:
Thành phố Buôn Ma Thuột
26oC
Độ ẩm: 94%C
Tốc độ gió: 11 km/hkm/h
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk